O Matičnoj službi

dr. sc. Dunja Holcer, knjižničarska savjetnica
voditeljica Županijske matične službe
Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak
Rimska bb, 44000 Sisak
Faks 044 521 527
mob. 091 311 4409
mail: dunjaholcer@gmail.com

Djelatnost

U skladu sa Zakonom o knjižnicama (NN 105/97izmjene 5/98104/0069/09) i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj te na osnovi odluke ministra kulture, Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak obavlja temeljne i razvojne poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice u Sisačko-moslavačkoj županiji. Matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice u Sisačko-moslavačkoj županiji obavlja Matična služba  koja poslove matičnosti obavlja u sklopu svog programa rada i / ili koordinira poslove ostalih ustrojbenih jedinica mreže na obavljanju matične djelatnosti za pojedine poslove u knjižnicama.

„Osnovna zadaća matične djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica u Republici Hrvatskoj, unapređivanje stručnoga rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse a radi što kvalitetnijeg obav¬ljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito.
Županijska matična narodna knjižnica obavlja temeljnu matičnu djelatnost za sve narodne i školske knjižnice u županiji s osnovnim zadatkom unapređivanja i sustavnog razvijanja knjižnične djelatnosti i knjižnica na području svoje nadležnosti.“

„Županijska matična narodna knjižnica obavlja sljedeće poslove:

a) Temeljne poslove

 • nadzire stručni rad narodnih i školskih knjižnica na području županije izravnim uvidom u njihov rad i na temelju izvješća što ih knjižnice dostavljaju na njezin zahtjev;
 • prati rad narodnih i školskih knjižnica u županiji, proučava njihovo stanje i potrebe, njihov ustroj, poslovanje i načine rada te o tome redovito izvješćuje osnivače, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, Ministarstvo kulture i Ministarstvo prosvjete i športa;
 • savjetuje knjižnice i predlaže rješenja o stručnom radu, stručnom uređenju i jedinstvenom poslovanju radi dostizanja propisanih standarda;
 • potiče knjižnice na sustavnu izgradnju ukupnih zbirki, posebice zbirki na drugim medijima;
 • koordinira rad knjižnica na području svoje matičnosti te potiče suradnju među knjižnicama radi racionalnijeg djelovanja knjižničnog sustava i korištenja zajedničkih informacijskih izvora;
 • savjetodavno pomaže knjižnicama i osnivačima knjižnica u rješavanju prostornih problema, ustroju novih odjela i službi uvažavajući propisane standarde;
 • potiče stručno usavršavanje knjižničnog osoblja na području svoje matičnosti;
 • potiče i sudjeluje u zaštiti knjižne građe koja ima svojstvo kulturnog dobra ili raritetnog primjerka, a nalazi se u narodnim i školskim knjižnicama županije;
 • obavlja druge temeljne poslove matične djelatnosti u skladu sa Zakonom o knjižnicama.

b) Razvojne poslove

 • izrađuje dugoročne razvojne planove pojedinih knjižnica i sustava knjižnica na osnovi njihovih stvarnih potreba u skladu sa propisanim standardima, skrbi o ravnomjernom razvoju knjiž¬nične djelatnosti u županiji te sa svime upoznaje nadležna nadređena upravna i stručna tijela;
 • skrbi o izgradnji jedinstvene mreže knjižnica na području županije, najprimjerenijim organizacijskim oblicima mreže, posebice o osnivanju novih knjižnica;
 • surađuje u projektiranju i opremi prostora narodnih i školskih knjižnica, posebice pri izgradnji novih knjižnica, škola i sl.;
 • pomaže knjižnicama pri uvođenju novih načina rada, novih oblika poslovanja, novih tehnologija, upućuje djelatnike u nove i složenije poslove;
 • predlaže program informatizacije pojedinih knjižnica, njihovo povezivanje s matičnom i ostalim knjižnicama u knjižnično-informacijski sustav Republike Hrvatske u suradnji s drugim specijaliziranim ustanovama i službama;
 • samostalno ili u suradnji s drugima organizira savjetovanja, seminare i druge oblike stručnog usavršavanja i trajnog obrazovanja knjižničnog osoblja;
 • surađuje u stručnim projektima koje na razini države pokreće Nacionalna i sveučilišna knjižnica;
 • obavlja i druge razvojne poslove matične djelatnosti u skladu sa Zakonom o knjižnicama.
  Županijska matična narodna knjižnica organizira i obavlja poslove matične djelatnosti surađujući pri tome s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, drugim matičnim knjižnicama, kao i drugim knjižnicama i ustanovama koje djeluju na pod¬ručju knjižničarstva, arhivistike, dokumentacije i informacijskih službi u Republici Hrvatskoj.”* Iz Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u republici Hrvatskoj (NN 43/2001)